Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden [NETWAVES]

Definities
De klant: de partij die een overeenkomst met NETWAVES wenst aan te gaan;

Overeenkomst: de tussen partijen overeengekomen opdracht in het kader van de levering van de zaken en dienst(en) die NETWAVES levert;

Dienst(en): het onderwerp van de overeenkomst, zijnde de door NETWAVES geproduceerde, dan wel de door NETWAVES gevraagde, dan wel de door NETWAVES geleverde ontwerpen, teksten, afbeeldingen, films, tekeningen, structuren, of welke andere diensten dan ook e.e.a. afhankelijk voor hetgeen specifiek is overeengekomen.

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door NETWAVES  gevestigd te (8085 SV) Doornspijk aan het adres Mezenbergerweg 28a  verder te noemen “gebruiker”, te leveren zaken en/of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.
  3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt door gebruiker afgewezen, tenzij gebruiker de gelding van deze voorwaarden schriftelijk uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 1. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
  1. Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.
  2. Opdrachten dienen door de klant schriftelijk te worden bevestigd. Indien de klant dit nalaat maar er desondanks mee instemt dat gebruiker een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door gebruiker zijn bevestigd.
  3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen, offertes of overeenkomsten van gebruiker binden haar nimmer.
 1. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Gebruiker zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig, professioneel en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de klant naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk en redelijkerwijs werkbaar zal gebruiker de klant op de hoogte houden van de voortgang van de uitvoering van de opdrachten.
  2. De klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste dienstverlening door gebruiker mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, teksten, foto’s,  toegangscodes of andere (content)-materialen.
  3. Een door gebruiker opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft een indicatieve strekking en levert geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a Burgerlijk Wetboek op. De klant dient gebruiker in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.
  4. Tenzij anders is overeengekomen, kan gebruiker niet verantwoordelijk worden gehouden voor comptabiliteit van de door haar verleende diensten met de door de klant gebruikte software, hardware of intern gehanteerde digitale omgevingen, procedures of normeringen.
  5. Alvorens tot het oplevering, gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan van de opdracht of dienst, dient de klant deze te controleren en goed te keuren. Indien gebruiker, al dan niet in naam van de klant, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de klant op verzoek van gebruiker zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
 1. Inschakelen van derden
  1. Tenzij anders overeengekomen, heeft gebruiker het recht om de overeenkomst (deels) uit te laten door derden, waarbij gebruiker zorgvuldigheid zal betrachten in de selectiecriteria van deze derden.
  2. Indien gebruiker op verzoek van de klant een begroting voor kosten van derden dient op te stellen, daar deze niet reeds zijn vastgesteld in de offerte of overeenkomst, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben.
 1. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
  1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom over de individuele onderdelen die zijn gebruikt voor ten behoeve van de opdracht – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan gebruiker. Gebruiker mag een voor de klant gecreëerd(e) tekst, pagina, advertentie of ander design/ontwerp hergebruiken voor haar dienstverlening en de klant verkrijgt – bij volledige voldoening van haar (financiële) verplichtingen – enkel het gebruiks- en aanpassingsrecht over het voor haar relevante eindresultaat.
  2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.
  3. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door gebruiker tot stand gebrachte illustraties, concepten, voorbeelden, ontwerpen, ontwerpschetsen, foto’s, films en andere materialen of digitale bestanden, eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld.
  4. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de klant noch gebruiker jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
  5. gebruiker garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen of ontwikkeld en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet, dan wel zich als zodanig mag gedragen.
  6. De klant vrijwaart gebruiker of door gebruiker bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
  7. De klant vrijwaart gebruiker voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door klant, dan wel derden verstrekte foto’s, teksten, films, tekeningen, en andere materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 1. Prijzen
  1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door gebruiker aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.
  2. De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.
 1. Betaling
  1. Naast het overeengekomen of na te calculeren prijs, komen ook de kosten die gebruiker voor de uitvoering van de opdracht maakt (bij derden), voor vergoeding in aanmerking, tenzij uit de aard van de overeenkomst volgt dat deze zijn inbegrepen in de prijs.
  2. Gebruiker heeft het recht om vooruitbetaling te vorderen van hetgeen de klant is verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst.
  3. Indien gebruiker door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door gebruiker gehanteerde tarieven of uit de overeenkomst voortvloeiende tarieven of meerprijs.
  4. Betaling dient steeds in euro’s plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen, dan wel haar betaling op te schorten, tenzij opschorting geschiedt tegen een verplichting die rechtstreeks tegenover de betaling staat.
  5. Gebruiker heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde opdrachten per deellevering te factureren. Daarbij heeft gebruiker het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht;
  6. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.
  7. Gebruiker is gerechtigd de oplevering en openbaarmaking voor de klant op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
  8. Meerwerk waarvan de kosten de beoogde raming niet met 10% overschrijdt, wordt geacht met instemming van de klant te zijn geschied, tenzij dit objectieve strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid oplevert.
  9. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand.
  10. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen.
  11. Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
  12. De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.
 1. Garantie
  1. Indien door gebruiker aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of diensten en zaken, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
  2. Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal gebruiker de geleverde diensten -naar de keuze van gebruiker- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien gebruiker de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde diensten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan gebruiker.
  3. Alle eventuele garantieverplichtingen van gebruiker vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken en diensten het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld virussen, hackaanvallen, etc, of indien de klant of een derde zonder toestemming van gebruiker wijzigingen in de door gebruiker geleverde zaken en diensten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.
 1. Ontbinding en beëindiging
  1. Indien en voor zover sprake is van een overeenkomst op basis van periodiek terugkerende diensten (zoals een abonnement), geldt voor partijen een opzegtermijn te lengte van het einde van de maand volgende op de maand waarin de opzegging is geschied (vb. opzegging 21 maart => einde overeenkomst 30 april).
  2. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden, wordt de tussen Partijen gesloten overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) ontbonden zonder dat een rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is in het geval dat de klant:
   1. in staat van faillissement wordt gesteld;
   2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
   3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
   4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
   5. tot de wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen wordt toegelaten;
   6. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
  3. De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
  4. Bedragen die gebruiker vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar;
  5. In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
  6. Wanneer de werkzaamheden van gebruiker bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke diensten, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van 3 maanden.
 1. Overmacht
  1. Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
  2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, op het internet, bij de provider, noodgedwongen inkrimping van de productie, pandemieën, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.
  3. Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, doch in het bijzonder niet voor:
   1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de klant, of door derden ter hand is gesteld;
   2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
   3. fouten of tekortkomingen van door of namens de klant ingeschakelde derden;
   4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
   5. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de klant zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt;
   6. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst en andere gegevens, indien de klant het tot stand brengen van een bepaald(e) ontwerp, afbeelding, film of tekst achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) ontwerp, afbeelding, film of tekst wel waarneembaar zouden zijn geweest;
  2. Gebruiker is enkel en uitgezonderd van het in artikel 11. 1 bepaalde uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker.
  3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid;
  4. De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
  5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
 1. Overige bepalingen
  1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  2. Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
  3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.
  4. Het is de klant niet toegestaan enig recht uit een met gebruiker gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
  5. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden;